PINAGGIHIPUN KABUDAYAN JAWI KALIYAN IMAN KRISTEN

Sampun sawetawis wekdal, kawula maos waosan ingkang nggadhahi sesambetan kaliyan kabudayan Jawi. Tumindak punika mrentul saking raos tumut handarbeni kabudayan Jawi ugi amargi pepingenan anggen kawula badhe nguri-uri kabudayan Jawi. Pepingenan punika medhal boten namung amargi kawula tiyang Jawi ingkang ngrumaosi sampun boten mangertosi malih punapa ingkang dados kabudayan kawula piyambak saingga perlu nyinau bab punika, nanging ugi lair saking pitakenan kawula ; kados pundi anggenipun kabudayan Jawi saged memitran kaliyan iman kapitadosan kristen, bab lairipun ngantos dumugi diwasanipun ing tanah Jawi punika. Inggih punika iman kapitadosan ingkang kawula pitadosi ngantos ing titi wanci punika.
Langkung dangu anggen kawula nyinaoni prekawis punika, langkung lebet anggen kawula ngurmati dumatheng kabudayan jawi sumrambah keagunganipun, ananging bab prekawis punika boten ndadosaken kawula saged nampi punapa ingkang kawucalaken wonten ing kabudayan Jawi sacara wetah. Wonten ing pasinaonipun kawula, kawula nemoni bilih wonten saperangan prekawis piwucal jawi, ingkang boten cengkah kaliyan piwucal kristen, bab punika ugi ingkang ndamel Kiai Sadrakh, Kiai Tunggul Wulung lan Colen saged nglebetaken piwucalipun Gusti Yesus Kristus wonten ing gesangipun pasamuwan kristen wiwitan ing tanah Jawi. Sejarah sampun nyathet bilih Kiai Tunggul Wulung gadhah pengaruh ingkang ageng dumatheng pasamuwan kristen wonten ing tanah Jawi Wetan ingkang salajengipun badhe nglairaken Greja Kristen Jawi Wetan (GKJW). Kita sadaya inggih sampun sami mangertos bilih lairipun GKJTU ugi nggadhahi sesambetan kaliyan GKJW, amargi kerawuhipun guru Injil Petroes Sadaja ingkang asalipun saking GKJW, wonten ing papan panggenan cikal bakalipun GKJTU inggih punika dhusun Nyemoh, Wonorejo. Amargi saking punika kita lajeng saged nyumerepi bilih GKJTU nggadhahi sesambetan ingkang rapet kaliyan kabudayan Jawi.
Supeketipun kabudayan Jawi lan iman Kristen ugi saged ketingal wonten ing kalih paribasan Jawi ingkang kaserat “Memayu Hayuning Bawana” lan “Manunggaling Kawula Gusti”. Kangge kawula, paribasan kekalih punika ngremenaken sanget. Menawi Memayu Hayuning Bawana punika kaparingan teges sakathahing upadi kangge ngripta tentreming jagad bawana, sarta ugi myarsaken pepengenan tiyang pitados kangge mawujudaken rawuhipun Kraton Suwarga ing Bumi. Dene manunggaling Kawula Gusti miturut pangertosan kawula inggih punika mbabarken manunggaling Gusti Allah kaliyan manungsa ingkang dados titahipun. Pramila saking punika manungsa ingkang sampun nampi Gusti Yesus Kristus minangka Juru Wilujengipun badhe dipun erobi / kebaki kaliyan Sang Roh Suci, ingkang samangke badhe mujudaken manunggaling kawula kaliyan Gusti ingkang sejatos. Dene ingkang ndadosaken benten inggih punika : menawi kabudayan Jawi namung ngendelaken dumateng kasagedanipun manungsa, nanging menawi iman kristen namung ngemungaken sumarah pasrah dumatheng panguwaosipun Gusti ingkang paring sih kanugrahan dumatheng manungsa ingkang sami pitados dumateng Panjenenganipun.
Dados tiyang kristen jawi punika boten salawasipun kraos rekaos lan ala. Menawi rumiyin kawula gadhah pepundhutan bilih kabudayan jawi nggadahi sipat sinkretis (nyampuraken marupi-rupi piwucal agama) lan ugi langkung patheistis (agama jagad ingkang ngutamaaken kaimbangan ingkang dipun pengaruhi animisme lan dinamisme), nanging wonten ing pungkasanipun kawula nggadhahi pangertosan enggal bilih kabudayan Jawi saged memitran kaliyan iman Kristen, saingga potensi kangge martaaken Kabar kabingahan langkung ageng. Nanging pangertosan punika boten ndadosaken kawula ngewah-ewahi kapitadosan kawula ingkang mula, tetep kemawon kawula pitados bilih Kristus ingkang utami nglangkungi sadaya kabudayan wonten ing salumahing bumi.
Awit Gusti sampun ndadosaken kita tiyang pitados wonten satengahipun kabudayan jawi, punapa kita sagah nyampur kaliyan sedaya tiyang kanthi ngugemi kasajatosan Injil, saingga Asmanipun Gusti Yesus langkung dipun pirengaken lan salajengipun dipun tampi dados Gusti lan Juru Wilujeng ing salumahing tanah Jawi. Kabudayan boten salaminipun ala menawi prekawis punika boten cengkah kaliyan pangandikanipun Gusti. (SkD)

Komentar

Postingan populer dari blog ini

SEBUAH KEPUTUSAN

YANG TERKASIH

MAAFKAN AKU MA ... !!!